بازدید مقام محترم استاندار لرستان از پروژه قطعه پنجم راه آهن اصفهان-ازنا-الیگودرز و اعلام رضایت از پیشرفت چشمگیر مجموعه