مقام محترم عالی وزارت راه و شهرسازی – جناب آقای دکتر آخوندی مدیر عامل محترم شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور – جناب آقای دکتر نورزاد عضو محترم هیئت مدیره و معاونت ساخت و توسعه راهها – جناب آقای دکتر خادمی مدیر عامل محترم سابق شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور – جناب آقای مهندس افشار مدیر کل محترم اداره پیمان و رسیدگی فنی وزارت راه و شهرسازی – جناب آقای مهندس رئیسی بهمراه معاونین محترم مدیر کل محترم سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی – جناب آقای دکتر شیبانی اصل مدیر کل محترم دفتر منطقه یک راه آهن وزارت راه و شهرسازی – جناب آقای مهندس خطیبی مدیر کل محترم دفتر منطقه دو راه آهن وزارت راه و شهرسازی – جناب آقای مهندس مردی مدیر عامل محترم مشاور صنعتی ایران – جناب آقای مهندس ادیب مهندسین و مدیران محترم مشاور هگزا مهندسین و مدیران محترم مشاور ره آور