حضور شرکت ویسا در دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته مورخ 26 تا 28 آذر ماه 1396