بازدید مقام محترم معاونت شرکت ساخت و توسعه راه آهن،بنادر و فرودگاه ها از پروژه قطعه 7 و پل دره ای آرپاچای