بازدید استاندار محترم اردبیل و مقام محترم معاونت ساخت و توسعه راه آهن،فرودگاه و بنادر مورخ 97/07/16 از پروژه آرپاچای واقع در راه آهن میانه-اردبیل

 پخش ویدئویی بازدید از پل آرپاچایپوشش خبری (شبکه خبر) از پروژه های راه آهن میانه اردبیل (آرپاچای)