بازدید جناب آقای دکتر خادمی مدیریت محترم عامل شرکت ساخت و توسعه و جناب آقای دکتر رضائی ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و جناب آقای مهندس صدیف بدری ریاست محترم شورای نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی و جناب آقای مهندس خطیبی معاونت محترم ساخت و توسعه و جناب آقای مهندس بصیری مجری محترم راه آهن میانه-اردبیل از پروژه ی پل آرپاچای در مورخ 97/11/07 واقع در قطعه سوم راه آهن میانه - اردبیل