عملیات زیر سازی قطعه شانزدهم راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد حد فاصل 000+616 الی 000+648

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

مشاور : مهندسین مشاور پل رود