بازدید استاندار محترم اردبیل جناب آقای مهندس بهنامجو و مدیرعامل محترم شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور جناب آقای دکتر خادمی و نمایندگان محترم استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی و معاونت محترم ساخت و توسعه راه آهن،فرودگاه ها و بنادر شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور جناب آقای مهندس خطیبی و ذی حساب محترم شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور جناب آقای ابری و مدیر کل محترم ارزیابی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور جناب آقای علیپور در تاریخ 3 و 4 مهرماه 1398 از پل دره ای آرپاچای واقع در محور میانه - اردبیل