مراسم آغاز عملیات اجرایی راه آهن زاهدان - بیرجند - مشهد حد فاصل 000+616 الی 000+648 توسط وزیر محترم ورزش جناب آقای دکتر سلطانی فر، مدیر عامل محترم شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور جناب آقای دکتر خادمی ، نماینده محترم بیرجند حضرت آیت ا... عبادی و هیئت محترم همراه در مورخ 1398/07/15