ابنیه و ساختمان

ایستگاه راه آهن اصفهان

ایستگاه راه آهن اصفهان

سال انجام پروژه

1354

وضعیت

پایان یافته
ایستگاه راه آهن لارستان

ایستگاه راه آهن لارستان

سال انجام پروژه

1381

وضعیت

پایان یافته
ایستگاه راه آهن یزد

ایستگاه راه آهن یزد

سال انجام پروژه

1347

وضعیت

پایان یافته
ترمینال غرب تهران (میدان آزادی)

ترمینال غرب تهران (میدان آزادی)

سال انجام پروژه

1373_1369

وضعیت

پایان یافته
دفتر مرکزی شرکت موتوژن

دفتر مرکزی شرکت موتوژن

سال انجام پروژه

1364

وضعیت

پایان یافته
ساختمان جویبار تهران

ساختمان جویبار تهران

سال انجام پروژه

1380

وضعیت

پایان یافته
ساختمان صدا و سیما

ساختمان صدا و سیما

سال انجام پروژه

1382_1380

وضعیت

پایان یافته
ساختمان پزشکان 99 تهران

ساختمان پزشکان 99 تهران

سال انجام پروژه

1372

وضعیت

پایان یافته
مسجد ترمینال غرب آزادی

مسجد ترمینال غرب آزادی

سال انجام پروژه

1370_1369

وضعیت

پایان یافته
میدان شیخ بهائی

میدان شیخ بهائی

سال انجام پروژه

1375_1373

وضعیت

پایان یافته