راه - راه آهن - روسازی فرودگاه

عملیات زیر سازی قطعه 7 راه آهن میانه - اردبیل

عملیات زیر سازی قطعه 7 راه آهن میانه - اردبیل

سال انجام پروژه

1396_1393

وضعیت

پایان یافته
عملیات زیر سازی قطعه سوم راه آهن سمنان - دامغان

عملیات زیر سازی قطعه سوم راه آهن سمنان - دامغان

سال انجام پروژه

1378_1376

وضعیت

پایان یافته
قطعه 1/ب راه آهن تهران - همدان

قطعه 1/ب راه آهن تهران - همدان

سال انجام پروژه

1394_1387

وضعیت

پایان یافته
پایانه مترو علی آباد

پایانه مترو علی آباد

سال انجام پروژه

1383_1381

وضعیت

پایان یافته