پروژه های ویژه

ترمینال غرب تهران (میدان آزادی)

ترمینال غرب تهران (میدان آزادی)

سال انجام پروژه

1373_1369

وضعیت

پایان یافته
تقاطع غیر همسطح سه راه رجائی شهر کرج

تقاطع غیر همسطح سه راه رجائی شهر کرج

سال انجام پروژه

1385_1383

وضعیت

پایان یافته
زیر گذر حسن آباد

زیر گذر حسن آباد

سال انجام پروژه

1378

وضعیت

پایان یافته
پل آیدوغموش

پل آیدوغموش

سال انجام پروژه

1383_1380

وضعیت

پایان یافته
پل صومعه

پل صومعه

سال انجام پروژه

1393_1389

وضعیت

پایان یافته
پل ورزقان

پل ورزقان

سال انجام پروژه

1381

وضعیت

پایان یافته
پل ورنکش

پل ورنکش

سال انجام پروژه

1393_1389

وضعیت

پایان یافته