پل

تقاطع اتوبان همت و بزرگراه شیخ بهائی

تقاطع اتوبان همت و بزرگراه شیخ بهائی

سال انجام پروژه

1375_1372

وضعیت

پایان یافته
تقاطع بزرگراه آزادگان با آزادراه تهران _ کرج

تقاطع بزرگراه آزادگان با آزادراه تهران _ کرج

سال انجام پروژه

1386_1383

وضعیت

پایان یافته
تقاطع غیر همسطح میدان ایثار (کرمانشاه)

تقاطع غیر همسطح میدان ایثار (کرمانشاه)

سال انجام پروژه

1388_1387

وضعیت

پایان یافته
زیر گذر سواره رو ضلع غربی میدان آزادی

زیر گذر سواره رو ضلع غربی میدان آزادی

سال انجام پروژه

1372_1370

وضعیت

پایان یافته
پل B2 تقاطع اتوبان کرج با بزرگراه جناح

پل B2 تقاطع اتوبان کرج با بزرگراه جناح

سال انجام پروژه

1378_1376

وضعیت

پایان یافته