طراحی ساخت و تولید قالب شاریو 200 ، 250 و 300 تنی

طراحی ساخت و تولید قالب شاریو 200 ، 250 و 300 تنی

طراحی ساخت و تولید قالب شاریو 200 ، 250 و 300 تنی

 اجرای عرشه پل های شاریو

 اجرای پل های طره معادل