بازدید مجری محترم طرح راه آهن میانه-اردبیل به همراه کارشناس محترم دفتر طرح از پروژه قطعه 7 راهن مذکور و اعلام رضایت از نحوه پیشرفت کار