نصب سازه خرپای به دهانه 60 متری با موفقیت و استفاده از 2 دستگاه جرثقیل 150 تنی در محل پروژه قطعه سوم راه آهن میانه - تبریز صورت پذیرفت . وزن این سازه به میزان 50 تن میباشد

نصب سازه خرپایی دهانه 60 متری واقع در قطعه سوم راه آهن میانه تبریز