<p>بازدید مورخ 20-03-98 جهت کمیسیون تحویل زمین پروژه عملیات تکمیلی و احداث راه اصلی الیگودرز _ مسجد سلیمان با حضور نمایندگان محترم کارفرما،حوزه و مشاور